?> ?>

Syrakúsy – Cicerovo nejkrásnější město

Město na jihovýchodním cípu Sicílie leží u Syrakuského zálivu. Proslavilo se jako jedno z nejvýznamnějších měst antického světa, které svého času označil filosof, politik a řečník Marcus Tullius Cicero za „největší řecké město a ze všech nejkrásnější“. Historické památky města, jenž je rodištěm slavného matematika a vynálezce Archiméda, jsou dnes pod ochranou UNESCO.

Z historie slavného antického města:

Syrakúsy založilo jako svou kolonii starořecké město Korint, mezi lety 734 a 733 př. n. l., na ostrůvku Ortygia se dvěma přírodními přístavy a v těsné blízkosti velmi úrodného vnitrozemí. Brzy se Syrakúsy tak rozmohly, že zakládaly svoje vlastní kolonie v západním Středomoří a staly se dominantní mocností tzv. Velkého Řecka. Největšími souputníky Syrakús byly ve své době Athény a Kartágo. Město bylo kvetoucím centrem umění, architektury a vědy. Syrakuští vládci hostili na svém dvoře např. dramatika Aischyla nebo filozofa Platóna. Ve 4. století př. n. l. se staly i důležitou vojenskou základnou a kolem města byly vybudovány masivní hradby dlouhé 22 kilometrů. V roce 287 př. n. l. se Syrakúsy staly rodištěm matematika a vynálezce Archiméda, který se díky svým vynálezům snažil zachránit město od římských nájezdů. Díky jeho zrcadlům se podařilo zapálit římské loďstvo a známé jsou také jeho speciální zařízení v docích, která byla schopná rychle a tiše potopit kotvící loď. Římskému vpádu však bohužel nezabránil a roku 212 př. n. l. jej zabil meč římského vojáka. Ve stejném roce padly Syrakúsy do područí Říma a přestože se staly hlavním městem římské správy, nastalo období úpadku.

Co v Syrakúsách navštívit:

Ostrov Ortygia

ostrov OrtygiaO tom, jak antické Syrakúsy vypadaly, nám podává svědectví nejen archeologie, ale i různé antické prameny. Velmi živé vylíčení nám zanechal Cicero, který působil na Sicílii jako kvestor a ve městě nějaký čas pobýval.

Jádrem řeckého města byl ostrov Ortygia, jehož síť silnic dodnes částečně odráží rozložení antického města. Dionýsios I. proměnil Ortygii na svou osobní pevnost, přestěhoval sem celý dvůr a nechal si zde zbudovat palác s padacím mostem obehnaný příkopem – na Via XX Settembre ještě dnes uvidíte dvě čtvercové věže, které k tomuto opevnění patřily.

Adresa: Isola di Ortygia, 96100 Siracusa
GPS: 37.060894, 15.294111

Chrám bohyně Athény

Chrám bohyně AthényZ několika chrámů, které kdysi stávaly na Ortygii, se nejlépe zachovaly zbytky chrámu zasvěceného Athéně, jehož mohutné dórské sloupy jsou zabudovány do stěn katedrály. Chrám nechal pravděpodobně vystavět Gelón po vítězství u Himery roku 480 př. n. l. (slavné vítězství nad Kartágiňany, po kterém muselo Kartágo zaplatit vysoké odškodné). Na fasádě chrámu stávala socha Athény s pozlaceným štítem, který v záři slunce sloužil mořeplavcům jako navigační bod.

Adresa: Duomo di Siracusa, Piazza Duomo 5, 96100 Siracusa
GPS: 37.059594, 15.293262

Staré město a staré doky

Syrakúsy Nábřeží starého města na ostrově Ortigia[/caption]Nábřeží starého města na ostrově Ortigia[/caption]Bezprostředně za šíjí spojující Ortygii s pevninou se rozkládala ohromná náhorní rovina, na níž byla v 5. a 4. století př. n. l. vystavěna městská zástavba. Na místě dnešního Piazza Vittoria byly vykopány pozůstatky svatyně zasvěcené Démétér a Koré, poblíž Piazza Marconi se nacházela řecká agora, později římské fórum. Východně od agory na konci Via dell’Arsenale jsou patrné pozůstatky doků, kde se na suchu opravovaly lodě vytažené ven z vody.

Adresa: Piazza Vittoria a Via dell’Arsenale, 96100 Siracusa
GPS: 37.068617, 15.289184

Řecké divadlo

Greek theater, Syracuse Antické řecké divadlo[/caption]K nejzásadnějším památkám zde patří divadlo, jehož nejstarší stavební fáze spadá do 5. století př. n. l. Jeho dnešní vzhled je výsledkem přestavby za Hieróna II. (3. stol. př. n. l.). Hlediště vytesané do skály měří 168 metrů v průměru. Bylo zde 67 řad sedadel (později 46) rozdělených do devíti bloků. Ve starověku bylo divadlo vybaveno portikem (podloubím), který se však zřítil a zbylo po něm jen pár stop. V centrální části je nymphaeum, což je jakási umělá jeskyně s vodním pramenem, který byl kdysi součástí „vodoinstalace“ divadla. V divadle se hrály klasické hry a konala veřejná shromáždění – již od samého starověku bylo centrem života Syrakus.
 
 
Adresa: Teatro Greco, Viale Paradiso, 96100 Siracusa
GPS: 37.075845, 15.275011

Obětiště – oltář Hieróna II.

Jižně od divadla stával oltář Hieróna II., z kterého je dodnes patrná dlouhá základna vytesaná do skály. Na něm se obětovalo každý rok 450 býků na počest Dia Eleuthera – tento svátek se zavedl po vítězství u Himery.

Adresa: Altare di Hieron II., Largo XXV Luglio, 96100 Siracusa
GPS: 37.074348, 15.276735

Hrad Eurialo

Hrad EurialoSeverně od města se nacházela vyvýšená vápencová planina Epipoly, kterou nechal Dionýsios I. na sklonku 5. a začátku 4. století př. n. l. opevnit, neboť poskytovala nejvýhodnější místo nepříteli k obléhání města. Součástí impozantního fortifikačního systému byl hrad, později několikrát přestavovan, vystaven na nejzranitelnější části v místě zvaném Euryélos (Castello Eurialo). Tvrz tvořily tři příkopy, hradby a do skály vytesané chodby, jádrem opevnění pak byla lichoběžníkovitá citadela a pět věží.
 
 
Adresa: Castello Eurialo, Traversa Belvedere di Scala Grec (Via Franca Maria Gianni), 96100 Siracusa
Otevírací doba: od dubna do září: denně včetně nedělí a svátků od 9:00 do 18:30 hodin
Vstupné: 4 €
GPS: 37.103189, 15.270022

Dionýsiovo ucho – bývalé vápencové lomy

Dionýsovo uchoDo jižního svahu vápencové terasy bylo vyhloubeno mnoho otvorů, tzv. latomie. Jsou to vlastně bývalé lomy, které byly posléze opuštěny a od 5. století př. n. l. se používaly jako vězení. Nejznámější z nich je tzv. Dionýsiovo ucho, protože tvar lomu jako obrovské ucho vypadá. Tento otvor byl proslulý skvělou akustikou a podezíravý císař Dionýsios měl údajně poslouchat, co si povídají vězni uvnitř.

Adresa: Orecchio di Dionisio, Viale Giulio Emanuele Rizzo, 96100 Siracusa
GPS: 37.076168, 15.276221

Arethúsin pramen

Tento starověký vodní pramen vytéká z jeskyně nedaleko moře. Již v 6. stol. př. n. l. se básník Íbykos zmiňuje o tomto malebném prameni, který je dle pověsti ztělesněním příběhu Arethúsy a Alfeia, a který se dokonce stal symbolem města.

Adresa: Fonte Aretusa, Largo Aretusa, 96100 Siracusa
GPS: 37.057247, 15.292892

Římský amfiteátr

Anfiteatro Romano Antico siracusaUrčitě největší stavba tohoto druhu na Sicílii, která vznikla v 1. století př. nl. Amfiteátr byl velkoryse založen a z větší části vytesán ve skále. Má eliptický půdorys a svou konstrukcí připomíná Koloseum, což potvrzuje domněnku, že se zde konala představení cirku a gladiátorské hry.

Adresa: Anfiteatro romano, Via Francesco Saverio Cavallari, 96100 Siracusa
GPS: 37.074289, 15.278898

 

Archimédův technopark

V originálním technoparku pochopíte základy vědecké technologie třetího století př. n. l. Uvidíte tu repliky a zmenšené modely, nástrojů a strojů, které slavný matematik a vynálezce vymyslel – obří kladku, navijáky a převody, katapulty, balistu, antické jeřáby, starověké hodiny poháněné vodou, obří šroub (šnek) pro přenášení vody a sypkých materiálů (písek, obilí, mouka). Jsou tu také sifony a čerpadla fungující na principu Archimedova zákona (jejichž provoz závisí na tlakové nerovnováze podél trubky naplněné tekutinou) nebo zápalná zrcadla (která zapalovala celé galéry). Technopark se nachází jen asi 200 metrů od řeckého divadla.
 
Adresa: Tecnoparco Archimede, Viale Giuseppe Agnello 26, 96100 Siracusa
Otevírací doba: březen – říjen 09:30 až 18:30 hodin.
Vstupné: 6 €
GPS: 37.074182, 15.274456

Archeologický park Neapolis

park NeapolisArcheologický park byl postaven v 50. letech minulého století, aby na jednom místě shromáždil většinu klasických památek Syrakús z řeckých a římských dob. Zahrnuje plochu asi 240 tisíc metrů čtverečních a patří do něj řecké divadlo, římský amfiteátr a obětiště Hieróna II.

Uvnitř parku se nachází také několik jeskyní, z nichž nejznámější ta, kterému se říká Ucho Dionýsovo. Východní hranicí parku je nekropole Grotticelle s četnými skalními hrobkami, kde se nachází i Hrobka Archimédova.
 
 
Adresa: Via Paradiso 14, 96100 Siracusa
Otevírací doba: denně 9 až 17 hodin
Vstupné: 10 €
GPS: 37.075344, 15.277990

Jeskyně Grotta dei Cordari – jeskyně splétačů lan

Grotta dei CordariJeskyni, kterou podpírají mohutné pilíře, využívali od 17. století (až do začátku 20. století) splétači konopných lan, protože správná vlhkost vzduchu byla podstatnou složkou při výrobě. Jeskyně je vlastně pozůstatek lomu (a pilíře jsou to, co zůstalo po těžbě). Na východní straně se nachází přidružená jeskyně „Salnitro“ (Ledková), jejíž vchod částečně uzavírá obří kámen spadlý ze stropu. Jeskyně je součástí komplexu dolů Latomia del Paradiso.

Adresa: Via Paradiso 14, 96100 Siracusa
GPS: 37.076768, 15.276339

Komplex vápencových dolů Latomia del Paradiso

Latomia del ParadisoLatomia del Paradiso jsou antické vápencové doly na severní straně Syrakús, plné obrovských dutin a jeskyní, dnes osázené pomerančovníky a olivovníky. V řeckých dobách byl celý obrovský lom pod klenutou „střechou“ ze zeminy, která se však při zemětřesení v roce 1693 zhroutila a podzemní „Ráj“ se tak otevřel slunečním paprskům. Po této události zde byly vysázeny dnešní stromy. V současnosti připomíná zahradu z kamene vytesanou do skály.

Ačkoliv může název dolů evokovat jakýsi „ráj“, ve skutečnosti to bylo pochmurné místo starověkých nucených prací, takže pro ty, kteří zde pracovali, představovaly spíše peklo. Dokonce i slovo „latomia“ znamenalo ve staré řečtině „lom pro otroky“ a v dnešním jazyce vyjadřuje tmavé vězení v podzemí. Do komplexu Latomia del Paradiso náleží známá jeskyně Ucho Dyonýsovo, jeskyně Cordari a Salnitro. Vše je součástí parku archeologického parku Neapolis.

Adresa: Latomie, Via Paradiso 14, 96100 Siracusa
GPS: 37.076271, 15.276425